keskiviikko 15. helmikuuta 2017

VTO: Kotikuntoutus

Palaute Helenana kotikuntoutus osiosta kevät-17, vastaukset omaan blogiin/sähköpostiin/wilmaan/paperille,  kiitos!
8.3-17 kotitehtävä palveluseteleistä:

Palvelusetelit haltuun 

Mitä tietoa löydätte palvelusetelien käytöstä kunnissa?
1.Käyttöönotto
2.Asiakkaan asema
3.Lainsäädäntö
4.Palvelusetelin arvo?
5. Palvelusetelin suhde verotukseen ja sairasvakuutukseen?
Ei suoraa kopiointia, kiitos! Opiskele asiaa ja keskustele ryhmässä!

Mitä lisäkysymyksiä  palvelustelien käytöstä teillä herää?
Katso esimerkki suun terveydenhuollosta.
Mitä etuja ko. infossa mainitaan palvelusetelin käytössä?
Palauta ryhmänne tehtävä jonkun ryhmän jäsenen blogiin, kiitos! Asian käsittelyä jatketaan talviloman jälkeen olevilla tunneilla 8.3-17. Mielenkiintoista tehtävää!
👍t.Helena


Omaishoitajan opas 2016-17
Mielenterveysomaisten oikeudet opas

Itsenäiset tehtävät tunnilla omaishoitaja laista ja uusista muutoksista, lähteenä omaishoitajan opas 2016-17:Sami: 

Omaishoitajan vapaiden muutokset 2016


”Eduskunta on hyväksynyt seuraavat muutokset lakiin omaishoidon tuesta.

1. Kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus vähintään kahteen vuorokauteen vapaata kalenterikuukautta kohti 1.7.2016 alkaen. Omaishoitajilla, jotka ovat sidottuja hoitoon yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin, oikeus vapaaseen on jatkossakin vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Kunta ja omaishoitaja voivat sopia, että omaishoitaja pitää vapaansa useampana alle vuorokauden pituisena jaksona.

2. Laissa on uusi pykälä omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palveluista. Pykälässä säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää tarvittaessa omaishoitajalle:
- valmennusta
- hoitotehtävää tukevaa koulutusta
- hyvinvointi- ja terveystarkastuksia, sekä
- hänen hyvinvointiaan tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja. 
- Valmennus muuttuu kunnan lakisääteiseksi tehtäväksi 1.1.2018


Pysäköimislupa ja vapautus ajoneuvoverosta

Liikuntaesteinen voi hakea vammaisen pysäköimislupaa, jolla auton saa pysäköidä mahdollisimman lähelle asiointikohdetta tai vammaisille tarkoitetuille yleisille pysäköintipaikoille. Lupaa haetaan Trafin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteestä (www.ajovarma.fi) ja siihen tarvitaan lääkärinlausunto. Luvan voi saada myös silloin, kun omainen on auton kuljettaja. Lupa on henkilökohtainen eikä ajoneuvokohtainen. Pysäköimisluvan yhteydessä voi hakea vapautusta ajoneuvoveron perusverosta. Lisätietoja saa Ajovarman neuvonnasta puh. 075 323 9999 tai nettisivuilta www.trafi.fi. Lisäksi uuden auton hankintaan voi saada palautuksen autoverosta.

 SATU:

Mitä tarkoittaa omaishoidontuki?
-         Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut, omaishoitajan palkkion, vapaat ja omaishoitajaa tukevia palveluja. ”Kunnan on nimettävä omaishoitajalle yhteyshenkilö ja annettava ohjausta ja neuvontaa. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan voidaan kirjata myös omaishoitajan tarvitsema kuntoutus sekä eri järjestöjen tuottamia palvelu- ja tukimuotoja kuten vertaistukea, lomia, virkistystä, koulutusta ja sopeutumisvalmennusta.” Omaishoitajat ja läheiset liitto ry http://www.omaishoitajat.fi/sites/omaishoitaja.asiakas.fi/files/Palveluopas%202015-2016_0.pdf
Kenelle omaishoidontukea myönnetään?
-         Onko kyse läheisten toisilleen antamasta avusta vai virallisesta kunnan tukemasta omaishoitajuudesta? Raja on liukuva ja tuki myönnetään tapauskohtaisesti. Omaishoidontuki ei ole ehdoton oikeus. Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja palkkion suuruus ovat kuntakohtaisia. Suomessa on yli 350 000 omaishoitajaa, mutta tukea myönnettiin vuonna 2015 vain 44 000 henkilölle.
Milloin omaishoidontukea myönnetään?
-         Omaishoidontukea myönnetään pitkä- ja lyhytaikaisen hoidontarpeen perusteella silloin, kun omaisen antama hoito on hoidettavan edun mukaista ja edellytykset hoidon toteuttamisesta ovat olemassa. Hoidon ja avun tarpeen lisääntyessä ja hoidon sitovuuden ja vaativuuden kasvaessa siirrytään tavanomaisesta auttamisesta omaishoitajuuteen. Yleensä silloin, kun hoidettava ei enää itse pysty pitämään itsenäisesti huolta omasta hygieniastaan ja terveydestään  vaan tarvitsee melkeinpä kokoaikaista hoitoa ja huolenpitoa.


Mira:Mistä ja miten tukea haetaan ja kenelle sitä myönnetään?

Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa hoidettavan kotikunta. Tarkempaa tietoa hakumenettelystä saa oman kunnan sosiaalitoimistosta:
Virrat
Omaishoidontuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja/tai palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.
Mahdollisuus omaishoidon tukeen on syytä selvittää, jos kotona hoidetaan vanhusta tai vammaista, joka tarvitsee päivittäistä hoitoa ja runsaasti huolenpitoa.
Omaishoidontuki maksetaan talousarviossa annetun määrärahan puitteissa ja kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville.
Alle 65-vuotiaiden hoidettavien osalta omaishoidon tukiasiat käsitellään Virroilla sosiaalitoimistossa.

Mitä tarkoittaa omaishoitajan sopimus?

Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kunnan välillä sopimus, jonka liitteenä on oltava hoito- ja palvelusuunnitelma.

Omaishoitosopimuksen tulee sisältää tiedot ainakin:
1) hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta;
2) oikeudesta 4 §:n 1 momentin mukaisiin vapaapäiviin;
3) mainitun 4 §:n 2 momentin mukaisen vapaan järjestämisestä;
4) määräaikaisen sopimuksen kestosta; sekä
5) hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä.
Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi. Erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä määräaikaisena. Sopimusta voidaan tarvittaessa tarkistaa.
9 §